Cel konferencji

Energetyka jest sektorem gospodarki posiadającym zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju państwa. Problemy sektora energetycznego wykraczają daleko poza zagadnienia związane przetwarzaniem, magazynowaniem, transportem i wykorzystaniem energii.

Celem konferencji jest wyeksponowanie interdyscyplinarności nauki i techniki w zakresie paliw i energii, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk naukowych i przemysłowych w obszarze szeroko pojętej problematyki konferencji. Organizatorzy zakładają dwuletni cykl konferencji.
.
Sesje plenarne poświęcone zostaną głównym problemom funkcjonowania paliw i energetyki w gospodarce i społeczeństwie.

Sesje tematyczne będą poruszać szeroko rozumiane zagadnienia z zakresów:

  • PALIWA – perspektywiczne technologie paliwowe, problemy rozwoju gospodarki paliwami,
  • ENERGETYKA – nowe technologie energetyczne, efektywność i innowacyjność w energetyce, inteligentne systemy zarządzania energią,
  • ŚRODOWISKO – oddziaływanie i ograniczanie oddziaływania energetyki na środowisko, technologie redukcji emisji zanieczyszczeń,
  • POLITYKA ENERGETYCZNA I EKOLOGICZNA – uwarunkowania i kierunki rozwoju gospodarki paliwami i energią, związki energetyki z rozwojem gospodarki kraju, rola państwa w kształtowaniu rozwoju rynków paliw i energii,
  • EKONOMIA – problemy ekonomiczne gospodarki paliwami i energią, uwarunkowania i możliwości finansowania przedsięwzięć innowacyjnych, rynek i ryzyko w sektorach paliw i energii, funkcjonowanie firm paliwowych i energetycznych na rynku energii,
  • ZDROWIE – bezpośredni i pośredni wpływ energetyki na zdrowie, zagrożenia, klimat wewnętrzny oraz bezpieczeństwo i komfort w pomieszczeniach,
  • SPOŁECZEŃSTWO – problemy akceptacji technologii energetycznych, edukacja energetyczna, ubóstwo i wykluczenie energetyczne.

Tak szerokie potraktowanie problematyki odpowiada dzisiejszemu podejściu do problemów funkcjonowania gospodarek i społeczeństw. Należy identyfikować i rozwiązywać problemy obejmujące zagadnienia wykraczające poza ściśle rozumiane zakresy dyscyplin i dziedzin naukowych czy aktywności społecznej i gospodarczej. Tylko takie podejście gwarantuje uzyskanie rozwiązań najkorzystniejszych – spełniających wieloaspektowe kryteria akceptacji i optymalizacji.